Finance: Může exekutor zabavit televizi? Zjistěte to!

Může Exekutor Zabavit Televizi

Movitý majetek

Exekutor má právo zabavit movitý majetek dlužníka, pokud to stanoví exekuční titul. Televize, jakožto movitá věc, tak může být předmětem exekuce. Exekutor ale musí zohlednit nezabavitelné minimum, které dlužníkovi musí zůstat pro uspokojování základních životních potřeb.

Co se týče elektroniky, tak nezabavitelné minimum zahrnuje pouze jeden funkční televizor. Pokud má dlužník více televizí, exekutor může zabavit ty nad rámec tohoto minima. Důležité je také zmínit, že exekutor nemůže zabavit televizi, která prokazatelně nepatří dlužníkovi, ale například jinému členu domácnosti. V takovém případě je nutné exekutorovi předložit důkaz o vlastnictví televize, například fakturu, darovací smlouvu nebo svědeckou výpověď.

Exekuce je nepříjemná situace a zabavení majetku je krajním řešením. Pokud se ocitnete v situaci, kdy vám hrozí exekuce, je vhodné co nejdříve kontaktovat exekutora a pokusit se s ním dohodnout na splátkovém kalendáři nebo jiném řešení.

Nemovitosti

Exekuce je nepříjemná situace, která s sebou přináší mnoho otázek. Jednou z nich je, co všechno může exekutor zabavit. Může zabavit i televizi? Odpověď není jednoznačná a záleží na konkrétní situaci. Obecně platí, že exekutor může zabavit majetek, který je ve vlastnictví dlužníka a je postižitelný exekucí. Televize jakožto movitá věc tedy může být předmětem exekuce.

Zákon však stanoví některé výjimky. Exekutor nesmí zabavit věci, které jsou nezbytné pro běžný život dlužníka a jeho rodiny. Patří sem například oblečení, lůžkoviny, základní nábytek, lednice, sporák nebo pračka. Zda je televize nezbytná pro běžný život, posuzuje exekutor individuálně s ohledem na všechny okolnosti. Pokud má dlužník drahou a luxusní televizi, je pravděpodobné, že ji exekutor zabaví. Naopak u staršího a levnějšího modelu by exekutor mohl rozhodnout, že je nezbytný pro běžný život a ponechá ho dlužníkovi.

Důležité je zmínit, že exekutor nemůže zabavit majetek, který dlužníkovi nepatří. Pokud je televize v pronájmu, v úschově nebo ji vlastní jiná osoba, exekutor ji zabavit nemůže. V takovém případě je nutné exekutorovi tuto skutečnost prokázat, například nájemní smlouvou nebo svědeckou výpovědí.

Finanční prostředky

Exekutor má právo zabavit majetek dlužníka, pokud ten nehradí své závazky. Co se týče televize, situace není tak jednoznačná. Záleží na tom, zda je televize považována za běžnou věc movitého majetku, nebo za věc nezbytnou k uspokojování základních životních potřeb. Obecně platí, že exekutor nemůže zabavit věci, které dlužník nezbytně potřebuje pro sebe a svou rodinu.

může exekutor zabavit televizi

Co se týče elektroniky, exekutor nemůže zabavit například ledničku, sporák, pračku nebo postel. U televize už to tak jednoznačné není. Pokud má dlužník starší typ televize, která slouží primárně k sledování televizního vysílání, je pravděpodobné, že ji exekutor zabavit nemůže. Pokud by ji ale zabavil a dlužník by se soudně domohl jejího navrácení, musel by prokázat, že ji nezbytně potřebuje pro uspokojování základních životních potřeb.

Naopak pokud má dlužník drahou a luxusní televizi s mnoha funkcemi, je pravděpodobné, že ji exekutor zabavit může. V takovém případě by se totiž jednalo o luxusní zboží, které neslouží k uspokojování základních životních potřeb. Vždy je ale nutné posuzovat každý případ individuálně.

Pokud si nejste jistí, zda může exekutor zabavit vaši televizi, je vhodné obrátit se na odborníka, například na advokáta nebo exekutora a nechat si poradit.

Pohledávky

Exekutor má poměrně široké pravomoci, pokud jde o zabavování majetku dlužníka. Co se týče televize, situace není tak jednoznačná. Záleží na tom, zda je televize považována za běžnou věc movitého majetku, nebo za věc nezbytnou k uspokojování základních životních potřeb dlužníka. Obecně platí, že exekutor nemůže zabavit věci, které dlužník nezbytně potřebuje pro sebe a svou rodinu.

Mezi tyto věci patří například lůžko, stůl, židle, sporák, lednička, pračka nebo běžné vybavení domácnosti. Televize by mohla spadat do kategorie věcí nezbytných pro uspokojování informačních a kulturních potřeb, nicméně tato otázka není jednoznačně legislativně vyřešena. V praxi to znamená, že exekutor může zabavit televizi, pokud se domnívá, že její hodnota je nepřiměřená majetkovým poměrům dlužníka.

Naopak, pokud by zabavení televize znamenalo pro dlužníka a jeho rodinu nepřiměřený zásah do jejich práva na informace a kulturu, exekutor by ji zabavit neměl. Vždy je vhodné obrátit se na exekutora s žádostí o splátkový kalendář nebo s návrhem na zpeněžení jiné movité věci.

Exekutor může zabavit movitý majetek dlužníka, aby z jeho prodeje uhradil dluh. To se týká i elektroniky, jako je televize. Existují ale výjimky, například pokud by zabavení televize bránilo dlužníkovi v obstarávání základních životních potřeb.

Božena Černá

Cenné papíry

Exekutor má ze zákona právo zabavit movitý majetek dlužníka, pokud ten nesplácí své závazky. To se týká i elektroniky, včetně televize. Existují však jistá omezení. Exekutor nemůže zabavit věci, které jsou nezbytné pro běžný život a výkon povolání dlužníka. Televize by se tak dala považovat za nezbytnou věc, pokud by ji dlužník potřeboval ke své práci, například jako televizní technik. V praxi je ale taková obhajoba složitá.

může exekutor zabavit televizi

Důležité je také rozlišovat mezi televizí jako běžnou spotřební elektronikou a televizí jako uměleckým dílem s vysokou hodnotou. V prvním případě bude exekutor s největší pravděpodobností považovat televizi za zabavitelnou věc. V druhém případě by se dlužník mohl bránit argumentem, že se jedná o movitý majetek s uměleckou hodnotou, který je odlišný od běžného vybavení domácnosti.

Vždy je nejlepší se obrátit na odborníka, například exekutora nebo právníka, který vám poradí s konkrétní situací.

Automobil

Automobil je pro mnoho lidí nezbytností, ale může se stát i terčem exekuce. Pokud máte dluhy a exekutor na vás uvalil exekuci, může zabavit i váš automobil. Existují však určitá pravidla a výjimky, které je potřeba znát.

Exekutor nemůže zabavit automobil, který je nezbytný k výkonu vašeho povolání. To znamená, že pokud automobil denně používáte k cestě do práce a zpět, nebo pokud ho potřebujete k výkonu své podnikatelské činnosti, měl by být chráněn. Je ale důležité mít na paměti, že exekutor může posoudit, zda je automobil pro vaši práci skutečně nezbytný, a jeho rozhodnutí nemusí být vždy ve váš prospěch.

Dále existuje možnost, že exekutor zabaví automobil, ale povolí vám jeho užívání. V takovém případě byste museli platit exekutorovi pravidelné splátky, dokud by dluh nebyl splacen. Pokud byste splátky neplatili, exekutor by měl právo automobil prodat a z výtěžku uhradit váš dluh.

Je důležité si uvědomit, že exekuce je nepříjemná situace a je vždy lepší se jí vyhnout. Pokud máte dluhy, snažte se je co nejdříve splatit, abyste se vyhnuli exekuci a jejím nepříjemným následkům.

Šperky

Exekutor má právo zabavit majetek dlužníka, aby z jeho prodeje uhradil dluh. To se týká i elektroniky, včetně televize. Existují ale výjimky. Exekutor nemůže zabavit věci nezbytné pro běžný život a výkon povolání. Zda je televize nezbytná, posuzuje exekutor individuálně. Pokud dlužník prokáže, že televizi nezbytně potřebuje ke své práci nebo je pro něj z jiného důvodu nezbytná, exekutor ji zabavit nemůže. Důležité je s exekutorem komunikovat a doložit mu všechny skutečnosti. Kromě věcí nezbytných pro život a práci existují i další položky, které exekutor zabavit nesmí. Jde například o snubní prsten, zdravotnické pomůcky nebo hotovost do dvojnásobku životního minima. I v případě, že exekutor televizi zabaví, existuje možnost, jak ji získat zpět. Dlužník může dluh uhradit nebo se s věřitelem dohodnout na splátkách.

může exekutor zabavit televizi

Elektronika

Elektronika patří mezi movité věci, na které se může exekuce vztahovat. To znamená, že pokud máte dluhy a exekutor je vymáhá, může vám zabavit i elektroniku, včetně televize. Existují ale výjimky. Exekutor nemůže zabavit televizi, pokud je nezbytná pro výkon povolání dlužníka nebo pro uspokojování základních životních potřeb jeho a jeho rodiny. Například, pokud je dlužník kameraman a televizi nezbytně potřebuje ke své práci, exekutor mu ji zabavit nemůže. Stejně tak, pokud by zabavení televize znamenalo, že by dlužník a jeho rodina neměli možnost sledovat zpravodajství a být informováni o dění ve společnosti, exekutor by musel od zabavení upustit. Důležité je také zmínit, že exekutor nemůže zabavit televizi, která je ve spoluvlastnictví dlužníka a jiné osoby, která není jeho spoludlužníkem. V takovém případě by exekutor musel zabavit pouze podíl dlužníka na televizi. Pokud si nejste jistí, zda se na vás vztahuje výjimka a zda vám exekutor může zabavit televizi, je vhodné obrátit se na odborníka, například na advokáta specializujícího se na exekuce, a nechat si poradit.

...a další

Exekutor se při zabavování majetku řídí zákonem a existuje i seznam věcí, které zabavit nesmí. Patří mezi ně například běžné oblečení a obutí, lůžkoviny, zdravotnické pomůcky, věci nezbytné k výkonu povolání nebo umělecké činnosti. Televize mezi tyto nezbytné věci nepatří, a proto ji exekutor v zásadě zabavit může.

Je ale důležité si uvědomit, že exekutor primárně usiluje o to, aby dlužník svůj dluh co nejrychleji splatil. Zabavení a prodej majetku je až krajní řešení. Pokud tedy s exekutorem budete komunikovat a budete se snažit najít řešení, je pravděpodobné, že se k zabavení televize ani nedostane.

Vždy je lepší se obrátit na exekutora co nejdříve a pokusit se s ním domluvit na splátkovém kalendáři nebo jiném způsobu řešení dluhu. Ignorování výzev a korespondence od exekutora situaci jen zhorší a povede k navyšování dlužné částky o další náklady.

Základní potřeby pro život

Základní potřeby pro život zahrnují vše, co je nezbytné pro přežití a zachování základního životního standardu. Jedná se o jídlo, pitnou vodu, léky a zdravotnické pomůcky, základní oblečení a obuv, lůžkoviny a základní vybavení domácnosti. Tyto věci jsou chráněny před exekucí, protože jejich zabavení by ohrozilo základní životní potřeby dlužníka. Televize mezi tyto základní potřeby nepatří. Exekutor ji proto může v rámci exekuce zabavit a prodat, aby uspokojil pohledávku věřitele. Je však důležité si uvědomit, že exekutor musí postupovat v souladu se zákonem a zohlednit individuální okolnosti případu. Pokud by zabavení televize znamenalo nepřiměřený zásah do života dlužníka, například pokud by sloužila jako monitor k počítači, který dlužník nezbytně potřebuje ke své práci, je možné se bránit a podat návrh na částečné zastavení exekuce. V takovém případě je nutné exekutorovi doložit, proč je televize pro dlužníka nezbytná a proč by její zabavení představovalo nepřiměřený zásah do jeho práv.

může exekutor zabavit televizi

Věci nezbytné pro výkon povolání

Exekutor má právo zabavit majetek dlužníka, pokud ten dobrovolně neuhradí své závazky. Zabavení se řídí zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a souvisejícími předpisy. Televize spadá do kategorie movitých věcí, které mohou být předmětem exekuce. Exekutor však musí zohlednit, zda se jedná o věc nezbytnou pro výkon povolání dlužníka nebo pro uspokojování jeho základních životních potřeb.

Pokud dlužník prokáže, že televizi nezbytně potřebuje ke své práci, například je-li televizní technik, kameraman nebo novinář, exekutor by ji zabavit neměl. V takovém případě by zabavení televize mohlo dlužníka připravit o možnost vykonávat jeho povolání a zhoršit jeho finanční situaci.

V případě, že dlužník televizi ke své práci nepotřebuje, může být zabavena a prodána v dražbě. Výtěžek z prodeje by byl použit k úhradě dlužníkových závazků. Je důležité si uvědomit, že exekutor by měl vždy postupovat přiměřeně a zohledňovat individuální okolnosti případu.

Svaté věci

V rámci exekuce se může stát, že exekutor přistoupí k zabavení majetku dlužníka. Co ale věci, které mají pro dlužníka zvláštní hodnotu, jako jsou například rodinné fotografie, dětské kresby nebo předměty sloužící k náboženskému vyznání? Může exekutor zabavit i televizi? Obecně platí, že exekutor nemůže zabavit věci, které jsou nezbytné pro chod domácnosti a uspokojování základních životních potřeb dlužníka a jeho rodiny. Mezi tyto věci patří například lednice, sporák, pračka, postel nebo stůl. Televize se však nepovažuje za věc nezbytně nutnou k životu. V praxi to znamená, že exekutor televizi zabavit může, ale pouze za určitých podmínek. Pokud má dlužník doma více televizí, exekutor smí zabavit pouze ty nadbytečné. Dále nesmí zabavit televizi, která slouží jako pracovní nástroj, například pro překladatele titulků. Vždy je ale nutné posoudit konkrétní situaci a okolnosti případu. Pokud si nejste jisti, zda může exekutor zabavit váš majetek, je vhodné obrátit se na odborníka, například na advokáta specializujícího se na exekuce.

může exekutor zabavit televizi
Předmět Může exekutor zabavit? Poznámka
Televize Ano, ale... Pouze pokud její hodnota přesahuje hodnotu běžného vybavení domácnosti. Exekutor musí zohlednit, zda je televize nezbytná pro běžný život dlužníka a jeho rodiny.

...a další

Exekutor se při zabavování majetku řídí zákonem a existuje i seznam věcí, které zabavit nesmí. Patří mezi ně například běžné oblečení a obutí, lůžkoviny, zdravotnické pomůcky, věci nezbytné k výkonu povolání nebo umělecké činnosti. Televize mezi tyto nezbytné věci nepatří, a proto ji exekutor v zásadě zabavit může.

Je ale důležité si uvědomit, že exekutor primárně usiluje o to, aby dlužník svůj dluh co nejrychleji splatil. Zabavení a prodej majetku je až krajní řešení. Pokud tedy s exekutorem budete komunikovat a budete se snažit najít řešení, je pravděpodobné, že se k zabavení televize ani nedostane.

Vždy je lepší se obrátit na exekutora co nejdříve a pokusit se s ním domluvit na splátkovém kalendáři nebo jiném způsobu řešení dluhu. Ignorování výzev a korespondence od exekutora situaci jen zhorší a povede k navyšování dlužné částky o další náklady.

Televize jako běžná věc

V dnešní době je televize vnímána jako běžná součást domácnosti. Co se ale stane, když se dostanete do finančních potíží a hrozí vám exekuce? Může exekutor zabavit i vaši televizi? Odpověď není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát.

Exekutor má právo zabavit majetek dlužníka, aby z jeho prodeje uhradil dluh. To se týká i elektroniky, včetně televizorů. Existují však výjimky. Základní vybavení domácnosti, které je nezbytné pro běžný život, by mělo být před exekucí chráněno.

Zda se vaše televize považuje za základní vybavení domácnosti, závisí na konkrétních okolnostech a posouzení exekutora. Obecně platí, že by se mělo jednat o starší a běžný model, který slouží primárně k sledování televizního vysílání. Luxusní a nadstandardní modely s mnoha funkcemi by mohly být zabaveny s větší pravděpodobností.

Vždy je nejlepší se obrátit na odborníka, například exekutora nebo advokáta, abyste zjistili, zda a jaký majetek vám může být v případě exekuce zabaven.

Televize jako luxusní zboží

V dnešní době, kdy je televize v mnoha domácnostech běžnou součástí vybavení, se může zdát otázka exekuce televizoru jako absurdní. Pravdou ale je, že exekutor má právo zabavit i zdánlivě běžné věci, pokud dlužník neplní své závazky. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (zákon č. 120/2001 Sb.) upravuje, co vše může být předmětem exekuce.

může exekutor zabavit televizi

Exekutor se při zabavování majetku řídí principem přiměřenosti a hospodárnosti. To znamená, že by měl zabavovat majetek v takové hodnotě, aby byla uspokojena pohledávka věřitele, ale zároveň by dlužník neměl být zbaven prostředků nezbytných k životu. Televize jako taková tedy není ze zabavení vyloučena. Nicméně, exekutor by měl zvážit, zda se jedná o běžnou televizi, nebo o luxusní model.

V případě luxusní a drahé televize je pravděpodobnost zabavení vyšší, jelikož její prodej může významně přispět k uspokojení pohledávky. Naopak, pokud se jedná o starší a levnější model, exekutor pravděpodobně přistoupí k zabavení jiného majetku. Důležité je také to, zda dlužník vlastní více televizí. V takovém případě by exekutor mohl zabavit pouze některé z nich, aby dlužníkovi zůstala alespoň jedna.

Posouzení ceny a stáří televize

Při posuzování, zda může exekutor zabavit televizi, hraje roli jak její cena, tak i stáří. Obecně platí, že exekutor by měl zabavovat majetek v takové míře, aby pokryl dlužnou částku, ale zároveň dlužníka nepřipravil o základní životní potřeby. Luxusní a drahá televize tak bude spíše na seznamu věcí k zabavení, zatímco starší a méně hodnotný model pravděpodobně exekutora nezaujme.

Důležitým faktorem je i to, zda je televize nezbytná pro obvyklé fungování domácnosti. Pokud by zabavení televize znamenalo, že dlužník a jeho rodina přijdou o jediný zdroj informací a zábavy, exekutor by měl zvážit jiné možnosti. Vždy je ale nutné posuzovat každý případ individuálně s ohledem na konkrétní okolnosti a výši dluhu.

Nezbytnost televize pro život

V dnešní době si jen těžko dokážeme představit život bez televize. Pro mnoho lidí je to hlavní zdroj informací a zábavy. Co se ale stane, když se ocitneme v situaci, kdy máme dluhy a hrozí nám exekuce? Může exekutor zabavit i televizi? Odpověď není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát.

Zákon rozlišuje mezi běžným vybavením domácnosti a věcmi, které jsou považovány za luxusní. Televize se bohužel často ocitá na pomezí. Exekutor musí zvážit, zda je televize pro dlužníka nezbytná k uspokojování jeho základních životních potřeb. Pokud má dlužník starší a levnější televizi, je pravděpodobné, že mu ji exekutor zabavovat nebude. V případě velké, moderní a drahé televize s mnoha funkcemi by to ale mohlo být jinak. Exekutor by ji mohl zabavit a prodat, aby pokryl dlužníkovy závazky.

může exekutor zabavit televizi

Je důležité si uvědomit, že exekutor se vždy snaží postupovat co nejcitlivěji a s ohledem na situaci dlužníka. Pokud se ocitnete v těžké finanční situaci, je vždy nejlepší komunikovat s věřiteli a snažit se najít řešení.

Možnost splácení dluhu

V případě, že vám hrozí exekuce a máte obavy o svou televizi, je důležité vědět, že exekutor má právo zabavit majetek, který slouží k uspokojení dluhu. To se týká i elektroniky, včetně televizí. Nicméně, existují možnosti, jak se bránit a zabránit zabavení televize.

Prvním krokem je komunikace s exekutorem. Je důležité s ním spolupracovat a informovat ho o vaší finanční situaci. Pokud jste schopni splácet dluh, i když v menších splátkách, je vhodné navrhnout splátkový kalendář. Exekutor je povinen vzít váš návrh v potaz a pokud je to možné, vyhovět mu.

Pokud nejste schopni splácet dluh v plné výši, je důležité zvážit všechny možnosti. Můžete se obrátit na dluhovou poradnu, která vám pomůže s řešením vaší finanční situace. Existují i ​​jiné možnosti, jako je oddlužení nebo osobní bankrot. V každém případě je důležité jednat co nejdříve a nenechávat situaci bez povšimnutí. Čím dříve začnete řešit svůj dluh, tím větší je šance, že se vyhnete nepříjemným následkům, jako je zabavení majetku.

Kontaktovat exekutora

V případě, že máte pochybnosti o tom, zda exekutor může zabavit vaši televizi, je vždy nejlepší kontaktovat ho přímo. Můžete mu zavolat, napsat e-mail nebo dopis. Vždy uvádějte své identifikační údaje a číslo exekučního řízení, kterého se dotaz týká. Zeptejte se konkrétně na to, zda je vaše televize předmětem exekuce a zda existuje možnost se domluvit na splátkovém kalendáři nebo jiném řešení.

Komunikace s exekutorem je klíčová pro ochranu vašich práv a majetku. Snažte se o vstřícný a konstruktivní dialog. Pamatujte, že exekutor je povinen dodržovat zákon a s dlužníkem jednat s respektem.

V případě, že vám hrozí exekuce a máte obavy o svou televizi, je důležité jednat rychle a zodpovědně. Prvním krokem by mělo být zjistit, zda je vaše televize považována za běžné vybavení domácnosti. Exekutor totiž nemůže zabavit věci, které jsou nezbytné pro chod běžné domácnosti a uspokojování základních životních potřeb. Nicméně, pokud se jedná o luxusní nebo nadstandardní model televize, exekutor by ji mohl zabavit a prodat v dražbě za účelem umoření vašeho dluhu.

může exekutor zabavit televizi

Místo strachování z exekuce je vždy lepší se pokusit s věřitelem domluvit na splátkovém kalendáři. Otevřená komunikace a ochota spolupracovat může vést k nalezení řešení, které bude vyhovovat oběma stranám. Pokud se vám nedaří s věřitelem domluvit sami, zkuste se obrátit na akreditovanou poradnu pro lidi v dluhové pasti. Tam vám poradí, jak postupovat a jaká máte práva. Pamatujte, že čím dříve začnete situaci řešit, tím větší je šance, že se vám podaří zabránit nejhoršímu a udržet si tak i svou televizi.

Prodat televizi a uhradit dluh

Prodej televize za účelem úhrady dluhu je krajním řešením, ke kterému byste se měli uchýlit pouze v případě, že nevidíte jinou možnost, jak se s dluhem vypořádat. Než se pro prodej rozhodnete, je důležité zvážit všechny možnosti, jak dluh uhradit, a zjistit si, zda exekutor může televizi skutečně zabavit.

Exekutor má právo zabavit majetek dlužníka, a to včetně elektroniky, pokud je to nezbytné k uspokojení pohledávky věřitele. Televize patří mezi movité věci, které mohou být předmětem exekuce. Nicméně, exekutor nemůže zabavit všechen majetek dlužníka. Existují výjimky, které se týkají věcí nezbytných pro obživu dlužníka a jeho rodiny.

Pokud se obáváte exekuce a zabavení televize, je důležité komunikovat s exekutorem a pokusit se s ním dohodnout na splátkovém kalendáři nebo jiném způsobu úhrady dluhu. Ignorování exekučních výzev situaci pouze zhorší.

Prodej televize by měl být až tou poslední možností. Zvažte i další alternativy, jako je půjčka od rodiny či přátel, prodej jiného majetku nebo žádost o oddálení splatnosti dluhu.

Obrátit se na dluhového poradce

V situaci, kdy vám hrozí exekuce a máte obavy o svůj majetek, včetně televize, je vhodné obrátit se na dluhového poradce. Dluhový poradce vám poskytne odborné informace o tom, co exekutor může a nemůže zabavit, a pomůže vám najít řešení vaší finanční situace.

Dluhový poradce vám vysvětlí průběh exekuce a pomůže vám s komunikací s exekutorem. Poradí vám, jaká máte práva a jak se bránit proti neoprávněným krokům exekutora. Důležité je, abyste s exekutorem komunikovali a neskrývali se před ním.

Dluhový poradce vám také může pomoci s vypracováním splátkového kalendáře nebo s podáním návrhu na oddlužení. Cílem dluhového poradenství je najít řešení, které bude pro vás i pro vaše věřitele co nejvýhodnější.

Nebojte se obrátit na dluhového poradce včas. Čím dříve tak učiníte, tím větší je šance, že se vám podaří najít řešení a předejít nepříjemným následkům exekuce.

může exekutor zabavit televizi