Finanční produkt CZ0008472404: Co skrývá?

Cz0008472404

Identifikace produktu cz0008472404

Hledáte informace o finančním produktu s kódem cz0008472404? Tento kód slouží k jednoznačné identifikaci finančního produktu registrovaného v České republice. Může se jednat o úvěr, pojištění, investici nebo jiný typ finančního produktu.

Pro získání konkrétních informací o produktu s kódem cz0008472404 je nutné obrátit se na příslušný registr finančních produktů nebo na instituci, která produkt nabízí.

Doporučujeme kontaktovat Českou národní banku nebo využít jejich online nástroje pro vyhledávání finančních produktů.

Pamatujte, že investování do finančních produktů s sebou nese riziko a je důležité si před uzavřením jakékoli smlouvy důkladně prostudovat všechny informace a podmínky.

Typ a charakteristika produktu

CZ0008472404 je specifický kód, který identifikuje konkrétní finanční produkt. Bohužel, bez přístupu k interní databázi finančních produktů a jejich kódů není možné zjistit, o jaký produkt se přesně jedná.

Finanční produkty se liší podle typu a charakteristiky. Mohou to být například:

Běžné účty: Slouží k běžnému používání, vkládání a výběru peněz.

Spořicí účty: Nabízejí úročení vkladů, ale s omezeným přístupem k penězům.

Termínované vklady: Peníze jsou vázány na předem stanovenou dobu s fixním úrokem.

Investiční fondy: Sdružují peníze od více investorů a investují je do různých aktiv.

Akcie: Představují podíl na vlastnictví společnosti.

Dluhopisy: Jsou cenným papírem, kterým si půjčujete peníze státu nebo firmě.

Pojištění: Poskytuje finanční ochranu v případě nenadálé události.

Hypotéky: Jsou úvěry na bydlení.

Spotřebitelské úvěry: Slouží k financování nákupu zboží a služeb.

Každý typ produktu má své specifické vlastnosti, výhody a rizika. Před uzavřením smlouvy o jakémkoli finančním produktu je nezbytné si důkladně prostudovat všechny informace a zvážit, zda produkt odpovídá vašim potřebám a možnostem.

Poskytovatel a správce produktu

Společnost NN pojišťovna a penzijní společnost, a.s. sídlící na adrese Praha 4, Pankrác, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15953, IČO 27168761, je poskytovatelem produktu s kódem CZ0008472404. Společnost NN je součástí mezinárodní finanční skupiny NN Group N.V. se sídlem v Nizozemsku. NN Group N.V. je kótována na burze Euronext Amsterdam.

Správcem produktu s kódem CZ0008472404 je rovněž společnost NN pojišťovna a penzijní společnost, a.s. Společnost je regulována Českou národní bankou a podléhá dohledu České národní banky.

cz0008472404

Pro více informací o produktu s kódem CZ0008472404 a o společnosti NN pojišťovna a penzijní společnost, a.s. navštivte webové stránky společnosti NN nebo kontaktujte zákaznickou linku.

CZ0008472404 - tento kód v sobě skrývá příběh, příběh investice, která může nést ovoce, ale také skrývat rizika. Je na každém, aby se na tuto cestu vydal s rozvahou a znalostí.

Bořivoj Král

Výnosy a rizika investice

CZ0008472404 je kód ISIN, který identifikuje dluhopis ČEZ, a.s. s datem splatnosti v roce 2027. Investice do tohoto dluhopisu, stejně jako do jakéhokoli jiného finančního nástroje, s sebou nese jak potenciální výnosy, tak i rizika.

Hlavním lákadlem pro investory je fixní úrokový výnos, který dluhopis vyplácí ve stanovených termínech. Výše tohoto výnosu je dána kupónovou sazbou platnou v době emise dluhopisu. Investoři tak s jistotou vědí, jaký příjem z dluhopisu budou pravidelně dostávat, pokud ho budou držet do splatnosti.

Investice do dluhopisů CZ0008472404 však není bez rizika. Mezi hlavní rizika patří:

Úrokové riziko: Pokud úrokové sazby na trhu vzrostou, hodnota dluhopisu na sekundárním trhu pravděpodobně klesne.

Kreditní riziko: Existuje možnost, že emitent dluhopisu, tedy ČEZ, a.s., nebude schopen dostát svým závazkům a vyplácet úroky nebo splatit jistinu včas a v plné výši.

Riziko inflace: Inflace může snížit reálnou hodnotu výnosů z dluhopisu.

Riziko likvidity: V případě potřeby prodat dluhopis před datem splatnosti nemusí být na trhu dostatek kupujících, což může vést k prodeji za cenu nižší, než je jeho aktuální tržní hodnota.

Před jakoukoli investicí, včetně investice do dluhopisů CZ0008472404, je nezbytné důkladně zvážit všechny potenciální výnosy a rizika a konzultovat své investiční záměry s finančním poradcem.

Poplatky a náklady produktu

Jelikož se jedná o investiční produkt, konkrétně o akcie společnosti ČEZ, a.s., s ISIN kódem CZ0008472404, je důležité si uvědomit, že s nákupem, držením a prodejem akcií jsou spojeny různé poplatky a náklady. Tyto poplatky se liší v závislosti na brokerovi nebo bance, kterou si pro obchodování s akciemi vyberete.

Vlastnost Hodnota
ISIN kód CZ0008472404

Mezi nejběžnější poplatky patří poplatky za nákup a prodej akcií, které se obvykle pohybují v rozmezí 0,1 % až 1 % z objemu obchodu. Dále se můžete setkat s poplatky za vedení účtu cenných papírů, poplatky za správu majetku nebo poplatky za výpis z obchodního účtu. Kromě poplatků je důležité zohlednit i další náklady, jako je například spread, což je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou akcie. Spread představuje pro investora implicitní náklad.

cz0008472404

Před investováním do akcií ČEZ, a.s., nebo jakýchkoli jiných cenných papírů je nezbytné si důkladně prostudovat podmínky a poplatky u vybraného brokera nebo banky. Doporučuje se porovnat nabídky od více institucí a zvolit si tu nejvýhodnější variantu. Pamatujte, že poplatky a náklady mohou mít v dlouhodobém horizontu významný dopad na celkovou výnosnost vaší investice.

Historická výkonnost a srovnání

Minulost není zárukou budoucích výsledků, ale může nám napovědět o vývoji investice. V případě ISIN CZ0008472404, což je kód pro akcie společnosti Erste Group Bank AG na Pražské burze, je historická výkonnost poměrně obsáhlá. Akcie Erste Bank jsou na burze obchodovány již mnoho let a zažily období růstu i poklesu.

Pro detailní srovnání je vhodné analyzovat výkonnost akcií Erste Group Bank AG (CZ0008472404) s benchmarkem, například indexem PX, který reprezentuje pražskou burzu, nebo s indexem bankovního sektoru. Dále je vhodné porovnat výkonnost s alternativními investicemi, jako jsou dluhopisy, nemovitosti nebo zlato.

Při analýze historické výkonnosti je důležité brát v úvahu faktory, které ji ovlivnily, jako jsou makroekonomické podmínky, úrokové sazby, regulace bankovního sektoru a geopolitické události. Například finanční krize v roce 2008 měla negativní dopad na celý bankovní sektor, včetně akcií Erste Group Bank.

Investoři by se neměli spoléhat pouze na historickou výkonnost jako na jediný faktor při investičním rozhodování. Je nezbytné zohlednit i další faktory, jako je finanční situace emitenta, rizikový profil investice a investiční horizont.

Daňové aspekty produktu

Informace o finančním produktu s kódem CZ0008472404 se týkají investičního nástroje a daňové aspekty se u investic vždycky hodí znát. Co se týče zdanění výnosů z tohoto produktu, tak se na ně vztahuje standardní režim pro zdanění kapitálových výnosů v České republice. To znamená, že pokud jste fyzická osoba, budete muset případné zisky z prodeje nebo příjmy z dividend danit ve svém daňovém přiznání. Aktuální sazba daně z příjmů fyzických osob z kapitálového majetku je 15 %. Pamatujte ale, že daňové zákony se můžou měnit, takže je vždycky lepší si ověřit aktuální stav u finančního poradce nebo na stránkách Finanční správy.

cz0008472404

Kde získat více informací

Pro detailní informace o finančním produktu s kódem CZ0008472404 se obraťte na svého finančního poradce nebo na vydavatele tohoto produktu. Důležité informace naleznete také v klíčovém informačním dokumentu (KID), který je k dispozici u vašeho finančního poradce nebo na webových stránkách vydavatele. Než se rozhodnete pro investici, pečlivě si prostudujte veškeré dostupné materiály, abyste plně porozuměli všem rizikům a potenciálním výnosům.

Pamatujte, že investice do finančních produktů s sebou vždy nese riziko ztráty investovaných prostředků. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím se poraďte s finančním poradcem, abyste se ujistili, že investice odpovídá vašim investičním cílům, toleranci rizika a finanční situaci.

Publikováno: 06. 07. 2024

Kategorie: finance

Autor: StepanKysela

Tagy: cz0008472404 | informace o finančním produktu s kódem cz0008472404