Společné zdanění manželů 2023: Ušetříte i letos?

Společné Zdanění Manželů 2023

Podmínky pro společné zdanění

Společné zdanění manželů, neboli sdílení daňové povinnosti, je v České republice stále oblíbenou volbou. Pro rok 2023 zůstávají podmínky pro jeho uplatnění v zásadě stejné. Manželé musejí být sezdáni po celý kalendářní rok, podávat daňové přiznání společně a alespoň jeden z nich musí být poplatníkem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Důležité je, že příjmy z podnikání a z pronájmu se do společného zdanění nezapočítávají.

Výhodou společného zdanění je možnost uplatnit si dvojnásobek slev na dani na poplatníka a na dítě. To platí i pro slevu na studenta. Manželé si také mohou rozdělit svůj daňový základ v poměru, který jim nejvíce vyhovuje. Společné zdanění se tak často vyplatí párům, kde jeden z manželů má výrazně vyšší příjem než druhý.

Než se ale pro společné zdanění rozhodnete, je vhodné si spočítat, zda se vám skutečně vyplatí. K tomu vám pomůže daňový poradce nebo online kalkulačka.

Výhody sdílení daní

Společné zdanění manželů, platné i v roce 2023, přináší řadu výhod. Tou nejvýraznější je možnost výrazně snížit daňovou povinnost, a to zejména v případě, kdy má jeden z manželů výrazně vyšší příjem než druhý. Společným zdaněním se totiž příjmy obou partnerů sčítají a následně dělí dvěma, čímž se daňová zátěž rozloží rovnoměrněji. Díky tomu může rodina ušetřit nemalé finanční prostředky.

Další výhodou je zjednodušení administrativy. Manželé podávají pouze jedno daňové přiznání za oba, čímž odpadá nutnost vyplňovat a odevzdávat dvě samostatná přiznání. Společné zdanění také usnadňuje uplatnění některých daňových slev a odpočtů, jako je například sleva na manželku/manžela, daňový bonus na děti nebo odpočet úroků z hypotéky. Tyto výhody dělají ze společného zdanění manželů atraktivní možnost pro mnoho rodin v České republice.

Nevýhody sdílení daní

Společné zdanění manželů v roce 2023 sice přináší řadu výhod, ale je důležité si uvědomit i jeho potenciální nevýhody. Ne vždy je sdílení daní pro oba partnery finančně výhodné. Pokud mají manželé výrazně rozdílné příjmy, může se stát, že ten s vyšším platem přijde o část daňových slev a naopak ten s nižším si je nemůže plně uplatnit. Společné zdanění také znemožňuje uplatnit některé daňové úlevy a slevy na dani, které jsou vázány na jednotlivce, například slevu na studenta nebo na invaliditu. V případě, že jeden z manželů podniká a druhý je zaměstnaný, může sdílení daní zkomplikovat administrativu a vést k nutnosti podat daňové přiznání i v případě, že by to jinak nebylo nutné. Před rozhodnutím o sdílení daní je proto důležité zvážit všechny faktory a provést si propočet, zda je tato varianta pro daný pár skutečně výhodná.

společné zdanění manželů 2023

Sdílení daňové ztráty

Společné zdanění manželů v roce 2023 umožňuje manželům v České republice spočítat daň z příjmů společně. Manželé si můžou odečíst od svého společného základu daně zaplacené úroky z hypotéky, dary, a další položky. Sdílení daňové ztráty ale bohužel možné není. Pokud má jeden z manželů daňovou ztrátu, nemůže ji odečíst od zdanitelných příjmů druhého z manželů. Daňová ztráta se řeší individuálně a vztahují se na ni specifická pravidla. Manželé si můžou vybrat, jestli podají daňové přiznání společně, nebo každý zvlášť. Volba závisí na jejich individuální situaci a výši jejich příjmů a výdajů. Společné zdanění manželů může být výhodné, pokud má jeden z manželů výrazně vyšší příjem než druhý. V takovém případě se daň počítá z nižšího základu daně, což může vést k nižší celkové dani. Je ale důležité zvážit všechny faktory a poradit se s daňovým poradcem, aby bylo dosaženo co nejvýhodnějšího výsledku.

Společné zdanění manželů 2023
Položka 2022 2023
Základní sleva na poplatníka 30 840 Kč 30 840 Kč
Sleva na manželku/manžela 24 840 Kč (pokud je příjem do 68 000 Kč) 24 840 Kč (pokud je příjem do 68 000 Kč)

Dělení příjmů a výdajů

Při společném zdanění manželů v roce 2023 se příjmy a výdaje obou manželů posuzují dohromady. To znamená, že se sečtou všechny zdanitelné příjmy obou manželů, a od nich se odečtou všechny uznatelné výdaje a slevy na dani. Výsledná daňová povinnost se pak dělí mezi manžele rovným dílem, bez ohledu na to, kdo z nich kolik vydělává.

Důležité je si uvědomit, že společné zdanění se týká pouze daně z příjmů fyzických osob. Ostatní daně, jako je daň z nemovitosti nebo daň z přidané hodnoty, se platí individuálně.

Společné zdanění manželů může být výhodné pro páry, kde jeden z manželů má výrazně vyšší příjem než druhý. V takovém případě se totiž uplatní nižší daňová sazba i na část příjmu manžela s vyššími příjmy. Společné zdanění ale nemusí být výhodné pro všechny páry. Například v případě, kdy oba manželé dosahují podobných příjmů, nemusí být daňová úspora tak výrazná.

společné zdanění manželů 2023

Před rozhodnutím o společném zdanění je proto vhodné zvážit všechny faktory a případně se poradit s daňovým poradcem.

Daňové zvýhodnění na děti

Společné zdanění manželů v roce 2023 přináší i možnost uplatnit si daňové zvýhodnění na děti. Toto zvýhodnění snižuje daňovou povinnost a pro rok 2023 činí 17 040 Kč na první dítě a 22 320 Kč na druhé dítě. U třetího a každého dalšího dítěte se částka zvyšuje na 27 900 Kč. Důležité je, že daňové zvýhodnění na děti uplatňuje vždy jen jeden z manželů, a to i v případě společného zdanění. V praxi to znamená, že pokud se manželé rozhodnou pro společné zdanění, vyplatí se jim, aby daňové zvýhodnění na děti uplatnil ten z nich, který má vyšší zdanitelné příjmy. Tím dosáhnou maximální možné úspory na dani z příjmů. Nezapomeňte, že pro uplatnění daňového zvýhodnění na děti je potřeba doložit daňové identifikační číslo dítěte, které získáte na finančním úřadě.

Slevy na dani pro manžele

Společné zdanění manželů, neboli společné podání daňového přiznání, je v roce 2023 stále aktuální možností, jak optimalizovat daňovou povinnost. Manželé si mohou vybrat, zda podají daňové přiznání každý zvlášť, nebo zda využijí možnosti společného zdanění. Společné zdanění se zpravidla vyplatí v situacích, kdy má jeden z manželů výrazně vyšší příjmy než ten druhý. Daňová úspora plyne z toho, že se příjmy a výdaje obou manželů sloučí a zdaní se tak v nižší daňové sazbě. Pro rok 2023 se daň z příjmů fyzických osob počítá sazbou 15 % z příjmů do 1 935 552 Kč a sazbou 23 % z příjmů nad tuto hranici. Mezi hlavní výhody společného zdanění patří kromě potenciální daňové úspory také zjednodušení administrativy, jelikož se podává pouze jedno daňové přiznání za oba manžele. Je však důležité zvážit i případné nevýhody. Například pokud oba manželé dosahují vysokých příjmů, společné zdanění se nemusí vyplatit, jelikož by se mohli dostat do vyšší daňové sazby. Před podáním daňového přiznání je vhodné zkonzultovat s daňovým poradcem, zda je pro vás výhodnější společné, nebo samostatné zdanění.

Vyšší daňový bonus

Společné zdanění manželů v roce 2023 přináší i možnost využít vyšší daňový bonus na děti. Ten se odvíjí od počtu vyživovaných dětí a výše společného příjmu manželů. Pro rok 2023 platí, že na první dítě náleží daňový bonus ve výši 17 330 Kč ročně, na druhé dítě 20 700 Kč ročně a na třetí a každé další dítě 25 860 Kč ročně. Pro uplatnění daňového bonusu je nutné, aby alespoň jeden z manželů měl příjmy ze závislé činnosti nebo podnikání. Výše daňového bonusu se snižuje v případě, že společný příjem manželů přesáhne stanovený limit. Pro rok 2023 je tento limit stanoven na 1 386 000 Kč ročně. Pokud společný příjem manželů přesáhne tento limit, daňový bonus se snižuje o 5 % z částky přesahující tento limit. Společné zdanění manželů tak může být výhodné i z hlediska daňového bonusu, jelikož umožňuje uplatnit vyšší částky než při samostatném zdanění. Je však důležité zvážit všechny faktory a provést si propočet, zda je pro vás společné zdanění v roce 2023 skutečně výhodnější.

společné zdanění manželů 2023

Společné zdanění manželů v roce 2023 přináší i nadále možnost optimalizovat daňovou zátěž rodiny, a to zejména v případech, kdy se příjmy partnerů výrazně liší. Je však nutné zvážit všechny aspekty a porovnat je s variantou podání daňového přiznání samostatně.

Božena Černá

Podání daňového přiznání

Společné zdanění manželů je v roce 2023 stále aktuální a výhodné pro mnoho párů. Pokud manželé splňují zákonné podmínky, můžou podat daňové přiznání společně. Manželé podávají jedno daňové přiznání za oba, a to ten z manželů, na kterého je vedena domácnost. V daňovém přiznání se pak uvádí souhrn příjmů a výdajů obou manželů. Společné zdanění manželů může vést k nižší daňové povinnosti, jelikož se uplatňuje na dvojnásobek základní slevy na poplatníka. Dále se daňová sleva na dítě rozděluje rovnoměrně mezi oba manžele. Manželé si můžou zvolit, zda slevu na dani uplatní jeden z nich v plné výši, nebo zda si ji rozdělí. Společné zdanění manželů se vyplatí zejména párům s rozdílnými příjmy, kdy jeden z manželů má příjem výrazně nižší. Před podáním daňového přiznání je vhodné zvážit, zda je pro vás společné zdanění výhodnější než samostatné zdanění. Pro výpočet a porovnání daňové povinnosti v obou případech můžete využít online kalkulačky.

Změny pro rok 2023

Společné zdanění manželů nebo registrovaných partnerů i v roce 2023 zůstává atraktivní volbou pro mnoho párů, přináší však s sebou i některé změny. Manželé si i nadále mohou odečíst od své daňové povinnosti dvojnásobek slevy na poplatníka, která v roce 2023 činí 30 840 Kč. Zvýšila se také hranice pro uplatnění slevy na manželku/manžela, a to na 78 120 Kč ročního příjmu. Pro uplatnění slevy je však nutné, aby druhý z manželů měl vlastní příjem do této stanovené hranice. Důležitou změnou je také úprava v oblasti daňového zvýhodnění na děti. Zatímco v roce 2022 bylo možné uplatnit daňový bonus i v případě, že daňové zvýhodnění převyšovalo daňovou povinnost, od roku 2023 je možné pouze daňové zvýhodnění odečíst od vypočtené daně. Manželé by si tak měli pečlivě propočítat, zda je pro ně společné zdanění v roce 2023 výhodnější než samostatné zdanění. Pro komplexní posouzení je vždy vhodné obrátit se na daňového poradce, který zohlední individuální situaci a pomůže s optimalizací daňové povinnosti.

společné zdanění manželů 2023

Příklad výpočtu daně

Pro ilustraci společného zdanění manželů v roce 2023 si představme manželský pár, Janu a Petra. Jana pracuje jako učitelka se zdanitelným příjmem 450 000 Kč ročně. Petr pracuje jako programátor se zdanitelným příjmem 700 000 Kč ročně. Jejich celkový společný příjem tedy činí 1 150 000 Kč. Po uplatnění slevy na poplatníka ve výši 2x 30 840 Kč se jejich základ daně sníží na 1 088 320 Kč. Daň z příjmu se v roce 2023 počítá progresivně, ale pro zjednodušení použijeme sazbu 15 % na celou částku. Daň z jejich společného základu daně by tak činila 163 248 Kč. Tuto daň si pak můžou rozdělit v jakémkoli poměru, například 50:50, nebo v poměru odpovídajícímu jejich příjmům. Společné zdanění manželů v roce 2023 jim přináší daňovou úsporu, jelikož efektivně daní část příjmů Petra nižší sazbou, než by platil, kdyby se danil samostatně. Je důležité si uvědomit, že toto je pouze zjednodušený příklad a skutečný výpočet daně může být ovlivněn dalšími faktory, jako jsou například daňové slevy a odpočty. Pro přesný výpočet daně je vždy vhodné obrátit se na finančního poradce nebo využít online kalkulačky daně z příjmu.

Užitečné informace a odkazy

Pro bližší informace o společném zdanění manželů v roce 2023 doporučujeme nahlédnout do příslušných zákonů a předpisů, zejména do zákona o daních z příjmů. Na webových stránkách Finanční správy České republiky najdete aktuální informace, formuláře a návody k podání daňového přiznání. Pro individuální daňové poradenství se obraťte na daňového poradce. Daňový poradce vám poskytne odborné rady a pomůže s optimalizací vaší daňové povinnosti. Společné zdanění manželů může být výhodné pro páry s rozdílnými příjmy, ale vždy je vhodné zvážit všechny faktory a prodiskutovat je s odborníkem.

společné zdanění manželů 2023