Druhy daní v České republice

Druhy daní by měly zajímat každého českého občana. Jde totiž o povinný druh platby, jemuž se v rámci různých činností a oblastí jednoduše nevyhnete. A všichni chtějí určitě vědět, za co vlastně platí a z čeho musí odvádět příslušnou daň.

  • Přímé daně
  • Nepřímé daně

Třeba v případě daně z příjmu musíte odvádět patřičnou část svého výdělku. Na druhou stranu, z daní si můžete odečíst například uhrazené úroky v rámci hypotéky. Pojďme se ale daním věnovat komplexně a pěkně popořadě. V následujících řádcích Vás seznámíme se vším potřebným, abyste druhy daní poznali do nejmenšího detailu.

Základní druhy daní

Když se řekne daň, můžete si představit zákonem definovanou platbu, která se od lidí a živnostníků přesouvá do veřejného rozpočtu. Daně jsou vlastně hlavním zdrojem příjmu většiny zemí světa. Setkat se v tomto směru můžete s druhy daní, přičemž to hlavní rozdělení je na přímé a nepřímé. V tabulce je uvedeno několik příkladů.

Přímé daněNepřímé daně
Daň z příjmu fyzických osobEkologická daň
Silniční daňDPH
Daň z příjmu právnických osobSpotřební daň
Přímé a nepřímé daně představují základní dělení daní v České republice.

V souvislosti s daněmi lze konstatovat, že se jedná o zákonem vynutitelný poplatek. Dle výše uvedené tabulky je zřejmé, že druhy daní jsou povinné a nepovinné. Ve své podstatě jde o neúčelovou, nenávratnou a neekvivalentní platbu.

Vše vychází z příslušných zákonů

O daních jako takových samozřejmě rozhoduje stát. Ať už jde o výši, termín splatnosti a ostatní věci. Tohle všechno je uvedeno v příslušných zákonech o dani z příjmu, o dani silniční a o dani z přidané hodnoty. V tomto směru by šlo jistě pokračovat. Druhy daní řeší také zákon o spotřební dani, o odpadech a o stabilizaci veřejného rozpočtu.

Kapitolou samou o sobě je zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

Jan P., politik.

V dalších kapitolách zjistíte, jaké jsou daně přímé a nepřímé. Zároveň Vám prozradíme, s jakými daněmi se už v rámci současného daňového systému nesetkáte, popřípadě je najdete pod trochu odlišnými názvy.

Kalkulačka sloužící pro výpočet příslušné daně.

Druhy daní – Přímé daně

Nejprve přijdou na přetřes přímé daně, které jsou hrazeny každým poplatníkem. Do kategorie přímých daní spadají dvě hlavní skupiny. Jsou to daně z příjmu a majetkové daně. První druhy daní jsou zřejmé, a to daň z příjmu fyzických a právnických osob. V druhém případě se dostanete do kontaktu s těmito daněmi.

  • Daň z nemovitých věcí
  • Daň silniční

Nutno podotknout, že do 26.9.2020 mezi majetkové daně spadala také daň z nabytí nemovitých věcí, která byla zrušena zákonem č. 386/2020 Sb. Tato daň se týkala primárně nabytí nemovitosti libovolného typu.

Daně z příjmu

Daně z příjmu patří mezi nejznámější druhy daní. Takovým daním se jednoduše nevyhnete, ať už pracujete jako zaměstnanec nebo jste osobou samostatně výdělečně činnou. Z příjmu je totiž nutné hradit daň v odpovídající výši.

PředmětHodnota
Jednorázová sazba15 %
VýpočetZe základu daně
Platby u OSVČDaňové přiznání
Platby zaměstnanciZaměstnavatel
Víte, jak je to s daněmi týkajícími se příjmu fyzických osob?

Daň z příjmu fyzických osob si můžete snížit za pomoci nejrůznějších slev. Je to například sleva na poplatníka, sleva na manželku, sleva na dítě a podobně. Úrokové příjmy a všechny dividendy se zdaňují 15% daní. Sazba této daně je progresivní, kdežto u zdanění příjmů právnických osob je lineární.

Majetkové daně

Mezi přímé druhy daní se následně řadí také ty majetkové. Typickým příkladem je daň z nemovitých věcí. Jedná se o daň ze staveb a pozemků, přičemž se vypočítává na základě konkrétní výměry v metrech čtverečních. Cenu daně ovlivňuje i typ pozemku a stavby.

Výše daně z nemovitosti se liší i situováním nemovitosti. Zároveň se jedná o daň, jejíž výnos náleží obcím.

Daniela S., ekonomka.

Druhy daní majetkového charakteru zahrnují i silniční daň. Tato daň se primárně vztahuje na vozový park využívaný k podnikatelským aktivitám. V tomto případě jde o pevné částky spojené s typem používaného vozu. Jako i v jiných oblastech, také u silniční daně existují jisté výjimky. Automobily určené pro osobní potřebu jsou z této daně vyloučeny, a tak se za ně nemusí platit.

Mladík se snaží vypočítat daň, kterou bude muset odvádět státu.

Druhy daní – Nepřímé daně

Nyní se přesuneme mezi další druhy daní, a to konkrétně ty nepřímé. Takové daně nejsou hrazeny vyloženě poplatníkem, ale samotným plátcem daně. Nutno však podotknout, že je to na vrub poplatníka. Když se řekne nepřímé daně, můžete se setkat s těmito kategoriemi.

  • Univerzální daň
  • Selektivní daň

První skupinu tvoří daň z přidané hodnoty, na níž ve většině případů narazíte pod zkratkou DPH. Druhá oblast je tvořena spotřební daní a ekologickou daní. O všech třech se nyní dozvíte více informací.

Daň z přidané hodnoty

DPH neboli daň z přidané hodnoty se v největší míře podepisuje na plnění státního rozpočtu a veřejných financí. Stanoveny jsou příslušné sazby daně a existuje zde i povinnost registrace k placení dani. O těchto údajích ostatně vypovídá tabulka prezentovaná níže, čerpající data z roku 2023.

PředmětHodnota
Základní sazba daně21 %
Snížená sazba daně15 %
Povinnost min. obrat12 milionů korun
Obrat za období12 měsíců
Daň z přidané hodnoty má v rámci českého rozpočtu opravdu velký význam.

Do daně z přidané hodnoty spadá jak poskytování služeb, tak dodání zboží, převod nemovitosti a mnohé jiné. Jde o lineární a diferencovanou daň, která se hradí měsíčně nebo čtvrtletně. O frekvenci platby rozdují především příjmy a obrat plátce daně.

Ostatní nepřímé daně

Druhy daní jsou samozřejmě rozšířeny o již zmiňovanou spotřební daň. Té v české republice podléhá pět základních komodit a na starosti ji má celní úřad. Pro její výpočet je důležitý základ daně a sazba daně. Klasickým zdaňovacím období je kalendářní měsíc.

Spotřební daň se vztahuje na víno, pivo, lihoviny, minerální oleje a tabákové výrobky.

Gabriel P., ekonomka.

Mezi druhy daní nepřímých spadá i ekologická daň. Její název je do jisté míry jasně vypovídající. V první řadě sem spadá daň z elektřiny. Osvobození od této daně se dočkají ekologicky šetrná řešení a podobné projekty. Dále je to daň z pevných paliv a daň ze zemního plynu. Výjimkou nejsou ani některé další typy plynů.

Příprava na výpočet příslušné daně, kterou je třeba uhradit v předepsaném termínu.

Ostatní druhy daní

Základní rozdělení daní jsme Vám přiblížili v přijatelné míře. Vědět byste ovšem měli, že zmíněnými a prezentovanými daněmi to nekončí. Setkat se můžete s dalšími druhy daní tříděnými na základě odlišných kritérií. Je to kupříkladu podle daného objektu, daňového určení, veličiny, OECD a adresnosti.

Nejčastější otázky a odpovědi

Druhy daní jako takové jsou pochopitelně širokým tématem a některé jejich části vyžadují hlubší znalost oboru. Pokud se o tomto nezbytném státním poplatku chcete dozvědět více zajímavých informací, začtěte se do níže uvedených otázek a odpovědí. Možná tam najdete to, co hledáte.

Jaké si lze představit základní konstrukční prvky daně?

Mezi hlavní konstrukční prvky patří základ daně, osvobození od daně a předmět daně. Kromě jiného jsou to i odpočty daně, slevy na dani a sazby daně.

Jaké přímé daně byly zrušeny?

Ze známých a dlouho vybíraných daní to byla například daň z nabytí nemovitosti. Dále také darovací daň a dědická daň.

Jak se vypočítává daň z pozemku?

Pro výpočet této daně je důležitá nejenom lokalita a výměna konkrétního pozemku. Sazba daně se odvíjí i od využití pozemku a v neposlední řadě je její výše určena koeficientem.

Jak je to se silniční daní u dálnic?

V České republice jsou vybrané úseky dálnic zpoplatněny speciálním poplatkem. Poplatníkem je v takovém případě nejčastěji provozovatel daného vozidla.

Jak je pojata spravedlnost v rámci hrazení daní?

V tomto ohledu je přihlíženo k principu platební schopnosti. Obecně lze říci, že všichni by si měli být rovni u platby daně a ti, kdo jsou na tom lépe, mají platit více. Jde o prolínání horizontální a vertikální spravedlnosti.

Druhy daní – Slevy na dani

Na závěr by měla padnout také zmínka o slevě na dani, která zahrnuje některé druhy daní. Prostřednictvím těchto slev si můžete snížit základ daně a tím pádem zaplatit méně na daním. Jak asi správně tušíte, týká se to primárně daně z příjmu fyzických osob. Vedle slevy na poplatníka, dítě a manželku jsou do slevy na invaliditu, školkovné, sleva na studenta a v neposlední řadě sleva na důchodce. To je ve své podstatě vše, co byste měli o daních v základu vědět.