Pojistník: Kdo to je a co potřebuje vědět?

Pojistník

Pojistník vs. pojištěný

V pojišťovnictví se často setkáváme s pojmy "pojistník" a "pojištěný". I když se na první pohled mohou zdát totožné, skrývá se za nimi důležitý rozdíl. Pojistník je osoba, která uzavírá pojistnou smlouvu s pojišťovnou. To znamená, že se zavazuje platit pojistné a má právo s pojistnou smlouvou nakládat, například ji měnit nebo zrušit. Pojistník může být fyzická osoba, ale i právnická osoba, například firma. Osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu, je tedy vždy pojistníkem. Pojištěný je naopak osoba, na kterou se pojištění vztahuje. V případě pojistné události je to právě pojištěný, komu pojišťovna poskytne pojistné plnění. Pojištěným může být i více osob, například celá rodina v rámci životního pojištění. Pojistník a pojištěný tedy nemusí být tatáž osoba. Typickým příkladem je situace, kdy rodič uzavře životní pojištění na své dítě. V tomto případě je rodič pojistníkem, protože uzavřel smlouvu a platí pojistné, ale pojištěným je dítě, na které se pojištění vztahuje. Rozdíl mezi pojistníkem a pojištěným je důležité si uvědomit, abychom se v pojištění orientovali a dokázali správně určit, kdo má jaká práva a povinnosti.

Uzavření pojistné smlouvy

Pojistnou smlouvu uzavírá pojistník s pojišťovnou. Pojistník je osoba, která s pojišťovnou uzavírá pojistnou smlouvu a zavazuje se platit pojistné. Pojistník je také osobou, která má právo měnit podmínky pojistné smlouvy, a to i v průběhu jejího trvání. Osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu, nemusí být nutně totožná s pojištěným. Pojištěný je osoba, na jejíž život, zdraví nebo majetek se pojištění vztahuje. Pojistníkem a pojištěným tak může být jedna a tatáž osoba, ale také osoby dvě různé. Typickým příkladem je situace, kdy rodič uzavře pojistnou smlouvu na své dítě. V tomto případě je rodič pojistníkem a dítě pojištěným. Uzavření pojistné smlouvy je dobrovolným aktem a mělo by být výsledkem uváženého rozhodnutí. Před podpisem smlouvy je důležité pečlivě se seznámit s jejími podmínkami, zejména s rozsahem pojištění, výší pojistného a výlukami z pojištění. V případě nejasností je vhodné obrátit se na pojišťovnu nebo na nezávislého pojišťovacího zprostředkovatele.

Práva a povinnosti pojistníka

Jako pojistník, tedy osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu, máte nejen určitá práva, ale i povinnosti. Mezi vaše základní práva patří například právo na informace o pojistných produktech a službách pojišťovny, právo nahlížet do pojistné smlouvy a jejích dodatků, právo na změnu smlouvy nebo právo na podání stížnosti. Důležité je vědět, že máte právo odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu.

Na druhou stranu je vaší povinností poskytnout pojišťovně pravdivé a úplné informace o pojišťovaném riziku. To znamená, že nesmíte zatajit žádné důležité skutečnosti, které by mohly ovlivnit posouzení rizika ze strany pojišťovny. V opačném případě by mohlo dojít k odmítnutí pojistného plnění. Dále jste povinni platit pojistné včas a ve správné výši. V případě pojistné události jste povinni ji neprodleně oznámit pojišťovně a poskytnout jí veškerou součinnost při šetření.

Placení pojistného

Pojistné, tedy částku, kterou platíte za pojištění, je nutné hradit včas a ve správné výši. Způsob platby a frekvenci plateb (měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně) si můžete zvolit sami při sjednání pojištění. Většinou je možné platit bankovním převodem, složenkou, platební kartou nebo prostřednictvím inkasní platby. Důležité je, aby platba byla připsána na účet pojišťovny nejpozději v den splatnosti. V opačném případě se vystavujete riziku, že vaše pojištění zanikne pro neplacení a v případě pojistné události vám pojišťovna nemusí vyplatit pojistné plnění. Povinnost platit pojistné má pojištěný, tedy osoba, na kterou je pojištění sjednáno. V některých případech může být plátcem pojistného i jiná osoba, například zaměstnavatel, který hradí pojištění svým zaměstnancům. Vždy je důležité si ověřit, kdo je v daném případě plátcem pojistného a kdo je oprávněn měnit způsob platby nebo frekvenci plateb. Pokud si nejste jisti, obraťte se na svou pojišťovnu, která vám ráda poskytne bližší informace.

Změna pojistné smlouvy

Změna pojistné smlouvy je běžnou záležitostí, se kterou se může setkat každý pojistník. Ať už se jedná o změnu adresy, bankovního spojení, nebo rozsahu pojištění, je důležité oznámit tyto změny pojišťovně. Osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu, je povinna informovat pojišťovnu o všech změnách, které jsou pro pojistnou smlouvu relevantní.

Změnu pojistné smlouvy je možné provést písemně, telefonicky nebo osobně na pobočce pojišťovny. V písemné žádosti je nutné uvést všechny důležité údaje, jako je číslo pojistné smlouvy, datum narození pojistníka a popis požadované změny. Telefonicky je možné změnu provést na zákaznické lince pojišťovny. Pro ověření totožnosti bude pojišťovna požadovat sdělení osobních údajů pojistníka. Osobně je možné změnu provést na kterékoli pobočce pojišťovny. S sebou je nutné mít platný doklad totožnosti.

Pojišťovna je povinna změnu pojistné smlouvy provést bez zbytného odkladu. V případě, že změna pojistné smlouvy vede ke zvýšení pojistného, je pojišťovna povinna o tom pojistníka informovat a vyžádat si jeho souhlas. Pokud pojistník se změnou pojistné smlouvy nesouhlasí, má právo od ní odstoupit.

Ukončení pojistné smlouvy

Pojistnou smlouvu může ukončit jak pojistník, tak i osoba, která ji uzavřela. Důvody a způsoby ukončení se liší. Pojistník má právo vypovědět smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je obvykle jeden měsíc a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi pojišťovně. Výpověď musí být podána písemně. V některých případech může pojistník odstoupit od smlouvy. Odstoupení je možné například do 14 dnů od uzavření smlouvy nebo v případě, že pojišťovna neoprávněně zvýšila pojistné. Osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu, ji může ukončit pouze z důvodů uvedených ve smlouvě. Typicky se jedná o úmrtí pojištěného, zánik pojištěného předmětu nebo zánik pojištěného rizika. V případě úmrtí pojistníka přechází jeho práva a povinnosti z pojistné smlouvy na dědice. Dědicové pak mohou rozhodnout, zda v pojištění budou pokračovat, nebo zda jej ukončí. Předčasné ukončení pojistné smlouvy může být spojeno s určitými finančními ztrátami. Vždy je proto vhodné zvážit všechny možnosti a případně se poradit s odborníkem.

Pojistné události a plnění

V případě, že dojde k situaci, která je kryta vaší pojistnou smlouvou, je nutné co nejdříve nahlásit pojistnou událost pojišťovně. Nezapomeňte, že vy jako pojistník máte povinnost minimalizovat škodu a poskytnout pojišťovně veškerou součinnost při šetření. K nahlášení pojistné události budete obvykle potřebovat dokumenty jako je pojistná smlouva, doklad totožnosti a další dokumenty prokazující rozsah a příčinu škody. Pojišťovna následně posoudí, zda je událost skutečně pojistnou událostí a zda je v souladu s pojistnými podmínkami. V případě kladného posouzení vám bude vyplaceno pojistné plnění, jehož výše se odvíjí od sjednaného rozsahu pojištění a výše způsobené škody. Pamatujte, že ne každá situace je automaticky považována za pojistnou událost a v některých případech může být plnění kráceno. Důležité je proto vždy pečlivě prostudovat pojistné podmínky a v případě nejasností kontaktovat pojišťovnu.

Volba správného pojištění

Při výběru pojištění je důležité si uvědomit, že pojistník a osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu, nemusí být vždy totožná. Pojistník je osoba, která platí pojistné a má práva a povinnosti z pojistné smlouvy. Osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu, je osoba, která s pojišťovnou sjednala podmínky pojištění. V praxi to znamená, že například rodič může uzavřít pojistnou smlouvu na své dítě, přičemž pojistníkem bude on sám a pojištěným jeho dítě.

Před uzavřením pojistné smlouvy je nezbytné pečlivě prostudovat pojistné podmínky a ujistit se, že rozumíte všem ustanovením. Důležité je věnovat pozornost výlukám z pojištění, tedy situacím, kdy pojišťovna neposkytne pojistné plnění. V případě nejasností je vhodné obrátit se na pojišťovnu nebo na nezávislého pojišťovacího poradce, který vám s výběrem vhodného pojištění pomůže.

Nezapomínejte, že pojištění by mělo být šité na míru vašim individuálním potřebám a finančním možnostem.

Tipy pro pojistníky

Jako pojistník, tedy osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu, máte určitá práva a povinnosti. Je důležité se s nimi seznámit, abyste v případě potřeby věděli, na co máte nárok a jak postupovat.

Především si vždy pečlivě prostudujte pojistné podmínky. Tyto dokumenty obsahují detailní informace o vaší pojistce, včetně výluk z pojistného krytí, postupů při hlášení pojistné události a dalších důležitých aspektů. Nejasnosti si neváhejte ujasnit s vaším pojišťovacím poradcem nebo přímo s pojišťovnou.

Pravidelně si kontrolujte platnost vaší pojistky a výši pojistného. Změny v životní situaci, jako je například pořízení nemovitosti nebo narození dítěte, mohou vyžadovat úpravu pojistné smlouvy. Informujte proto vaši pojišťovnu o všech podstatných změnách, které by mohly mít vliv na vaši pojistku.

V případě pojistné události jednejte vždy v souladu s pokyny uvedenými v pojistných podmínkách. Co nejdříve kontaktujte vaši pojišťovnu a nahlaste jí vzniklou situaci. Poskytněte jí veškeré relevantní informace a dokumenty, které budou potřeba k vyřízení pojistného plnění.

Pamatujte, že pojištění je založeno na principu solidarity a důvěry. Poskytování nepravdivých informací pojišťovně může mít vážné následky, včetně odmítnutí pojistného plnění nebo i zrušení pojistné smlouvy.

Publikováno: 26. 06. 2024

Kategorie: finance

Autor: StepanKysela

Tagy: pojistník | osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu