Provokativní rozhovor s knězem Iluminátů momentálně bouří celý internet (1. díl)

Provokativní rozhovor s knězem Iluminátů momentálně bouří celý internet (1. díl)

17162

„Nezapomeňte, že tady všichni jen hrajeme nádhernou hru, kterou jsme společně vytvořili s naším Nekonečným Stvořitelem. A ve stavu mezi inkarnacemi jsme těmi nejlepšími přáteli. Nikdo opravdu neumírá a nikdo doopravdy netrpí, s výjimkou ve hře. Hra není realita. Realita je realita. A máte sílu vytvořit si svou realitu uvnitř hry poté, co se naučíte, jak to provést. „

~~ Citace z Rozhovoru s „Hidden Hand“ (Skrytou Rukou)

Níže jsou uvedeny klíčové výňatky z 60 stránkového internetového rozhovoru se samozvaným zasvěceným zástupcem iluminátů, který si říká Hidden Hand, neboli Skrytá Ruka. Tento rozhovor se uskutečnil v říjnu 2008.  Z tohoto 16 stránkového souhrnu byly odstraněny otázky, aby bylo možno se zaměřit na hlavní body této provokativního zprávy. Obsah byl také pro přehlednost a snadnost čtení přepsán.

Tato esej má zajímavé odpovědi na to, proč je na naší planetě tolik válek a násilí, a proč jsou někteří z našich světových vůdců tolik zkorumpovaní a tak krutí. Doporučujeme, abyste byli skeptičtí, ale také otevřeni novým poznatkům a sdílené moudrosti. Během čtení tohoto článku jste zváni k tomu, otevřít svou mysl vyššímu vedení ale také používat rozum. Zejména si uvědomte, že „Sklizeň“ zmíněná v tomto článku může být jen metafora pro to, co se stane každému jednotlivci v okamžiku smrti.

Poznámka: Mnozí jsou odrazeni od čtení nadřazeným postojem autora. Ale nedělejte unáhlené závěry. Zkuste se otevřít tomuto neobvyklému, provokativnímu náhledu na lidský život a na planetu Zemi. 

 

OKNO PŘÍLEŽITOSTI

VLÁDNOUCÍ KREVNÍ LINIE A RODINA

Jsem generačním příslušníkem Vládnoucí pokrevní rodiny. Vždy jednou za čas, podle zákonných instrukcí našeho Stvořitele, se naskytne možnost, aby byla vybrána hrstka členů naší Rodiny, a ti musí pohovořit se svými poddanými.

Naše linie lze vysledovat až za dobu starověku. Existuje 13 hlavních neboli původních pokrevních linií. Přesto existuje mnoho, mnoho dalších menších linií, které z těchto pramení.  Od nejstarších dob zaznamenané historie naše Rodina ovládá dění světa ze zákulisí. Byli jsme zrození k tomu vést. Je to součástí konstrukce tohoto stávajícího modelu života.

Lidé v tomto světě jsou vnímáni jako kolaterál – pěšáci, kteří jsou posunováni po šachovnici života podle daného herního plánu.  Na rozdíl od všeobecného mínění, mnozí z nás v Rodině vám nechtějí přímo nijak ublížit. Jediné, na čem záleží, je otázka božského osudu, kterému se musí dostát a který musí nastat a my musíme hrát naše role ve hře, jak bylo stanoveno Nekonečným Stvořitelem.

Existuje šest disciplín výcviku v rámci rodiny. Každý člen rodiny je od raného dětství vzděláván ve všech z nich. Těchto šest disciplín jsou vojenská studia, vláda, duchovní studia, učenost, vůdcovství a věda. I když máme zkušenosti ve všech těchto oblastech, všichni mají jeden obor, na který se specializují. Mojí oblastí specializace je duchovno, a v menší míře také geopolitické události. Uvědomuji si celkový obraz, ale jemnější body jsou často mimo oblast mých odborných znalostí.

Dokud se budete inkarnovat na této planetě, nikdy se nestanete svobodnými. Samotná podstata vašeho bytí zde je toho indikace. Existuje důvod, proč jste tady, i když „tady“ nejspíš znamená něco úplně jiného, než si myslíte. Jak se stát svobodným? Musíte zjistit, kde jste a pochopit proč.

Jakožto společnost jste dali ve svém hypnotizovaném kómatu svou vlastní svobodnou vůlí souhlas s tím, jak dnes celá planeta vypadá. Naplňujete si mysl nezdravými duševními pokrmy, které jsou vám servírovány v televizi a na kterých jste už nyní závislí: násilí, pornografie, hrabivost, nenávist, sobectví, neustálé negativní zprávy, strach a teror. Kdy jste se naposledy zastavili a pomysleli na něco krásného a čistého? Planeta je taková, jaká je, jen kvůli vašim kolektivním myšlenkám.

Kdykoliv vidíte nespravedlnost a rozhodnete se raději dívat jinam, stáváte se spoluviníky vlastní nečinností. Vaše myšlení na podvědomé úrovni vztahu stvoření-Stvořitel umožňuje, aby se takové věci děly. Děláte přesně, co chceme. Pro nás je totiž nesmírně důležité, aby byla polarizace této planety v době Velké Sklizně negativní – čili orientována na službu vlastnímu já, egu, a nikoliv pozitivní, orientovaná na službu ostatním. Potřebujeme negativní Sklizeň a vám se velice dobře daří nám to umožnit. Jsme vám opravdu vděčni.

K moci jsme došli ne náhodou ale spíše (což vím, že se mnoha nebude líbit) prostřednictvím inteligentního designu. My jsme si tuto cestu nevybrali, naopak nám byla vybrána a my jsme ji akceptovali. Abyste skutečně pochopili, musíte začít přemýšlet mimo vám vyhraněné pole.

NA ZAČÁTKU

Na začátku je Nekonečné Jedno. To je Zdrojem všeho. Inteligentní Nekonečno. Nediferencované absolutno. Uvnitř něj se nachází nezměrný potenciál, který čeká, až se bude moci realizovat. Představte si ho jako neopracovaný kámen, jak se říká ve vašem taoistickém učení.

Existuje jednota. Nekonečná Inteligence a Nekonečná Energie spojeny v jedno. Je v nich potenciál pro veškeré stvoření. Nekonečná Inteligence nerozpoznává svůj potenciál. Ten je nediferencován a absolutní. Tento stav vědomí by se dal nazvat jako „bytí“. Nekonečná Energie si je naopak vědoma svého potenciálu stát se vším, aby mohla přinést do bytí chtěné zkušenosti. Nekonečná Inteligence lze přirovnat k centrálnímu srdečnímu tepu života a Nekonečná Energie k spirituální krvi života, která proudí od Nekonečného Stvořitele a je základem všeho.

Nekonečná Inteligence se poté, co si uvědomila sebe samu, snažila sebe samu i zakusit a tak byl zrozen Jediný Nekonečný Stvořitel. Tento Stvořitel je ve skutečnosti bod, v němž se soustředí nekonečně mnoho vědomí, které vyzařují nekonečnou inteligentní energii. Jediný Nekonečný Stvořitel se rovněž snaží uvědomit si sám sebe a chce sebe samotného zakusit jako Stvořitele, a tak činí další krok dolů po spirále tvorby.

Díky zaměření své Nekonečné Inteligentce Jediný Nekonečný Stvořitel manifestuje inteligentní energii, kterou byste nazvali velké centrální slunce. Pak sám sebe rozdělí na menší části, které pak mohou zakusit sami sebe jako stvořitele neboli centrální slunce. Jinak řečeno, každé centrální slunce (stvořitel), je krok dolů od počátečního uvědomění – jaká si deformace prvotní myšlenky.

Tvorba je založena na „Třech primárních deformacích Nekonečného Jedna“:

Svobodná vůle

Láska

Světlo

1) Svobodná vůle: V rámci prvního zákona (první deformace) tvoření je stvořiteli dána svobodná vůle vědět a poznat sebe samotného jako individuální, avšak (paradoxně) sjednocený aspekt Jedna.

2) Láska: V rámci druhého zákona tvoření se počáteční deformace, tedy svobodná vůle, stane středem uvědomění známého jako Logos, čili „Láska“ (nebo Slovo, když užijeme biblickou terminologii). Láska čili Logos pak za použití své Nekonečné Inteligentní Energie převezme úlohu spolustvořitele velkého množství fyzikálních iluzí neboli Rozlehlostí, Vrstvy (kterým někteří říkají dimenze), v nichž se v souladu se svým Inteligentním návrhem budou moci nejlépe nabízet potenciální zkušenosti, díky nimž bude moci Logos poznat sám sebe. V důsledku toho může být Jediný Nekonečný Stvořitel, nyní rozčleněný na Logos, nazýván ve vašem světě třetí dimenze „Univerzálním Stvořitelem“. Jinak řečeno, Logos tvoří Univerzální úroveň Bytí. Logos tvoří fyzické vesmíry, ve kterých mohou jak on sám tak Stvořitel poznat sami sebe.

3) Světlo: Aby projevil tuto Nekonečnou duchovní Energii do fyzické myšlenkové formy dimenzí, vytvoří Logos třetí deformaci – Světlo. Povahou veškeré takto fyzicky manifestované energie je Světlo. Kdekoliv tedy existuje jakákoliv forma fyzické hmoty, tam existuje i Světlo, láska a Božská Inteligentní Energie spočívající v jeho centru či jádru.

Ze tří původních prvotních deformací Jednoho při tvoření vzniká celá myriáda hierarchií dalších sub deformací, které v sobě obsahují své vlastní specifické protiklady. Cílem hry je to, aby Logos vstoupil do těchto dalších rozdělení tvoření a pokusil se o harmonizaci polarit, aby opět poznal sebe sama jakožto jejich Stvořitele.

Vycházeje ze své Nekonečné Inteligence, navrhl Nekonečný Stvořitel plán založený na omezených principech svobodné vůle nižších stvoření, které si tak mohou uvědomit sebe sama a začít zakoušet sebe sama jako stvořitele.

Jediný Nekonečný Stvořitel (neboli Velké Centrální Slunce) sestoupí ze své nekonečné energie, aby se mohl stát Logem. Logos pak navrhne rozsáhlé vesmírné prostory (dosud nematerializované), a sestoupí znovu, aby se mohl rozdělit na Logoi (Logos v množném čísle), jinak řečeno se rozdělí na mnoho Centrálních Sluncí, z nichž se každé stane Logem (spolustvořitele) svého vlastního vesmíru – a každý v sobě bude mít individualizovanou část Inteligentního Nekonečna, tak jak je stvořil Jeden Nekonečný Stvořitel.

Za použití zákona svobodné vůle si pak každý Univerzální Logos (Centrální Slunce) navrhne a vytvoří vlastní verzi nebo perspektivu fyzické reality, v níž bude sám sebe zakoušet jako stvořitele, například tak, že zaměří svou nekonečnou inteligenci na to, aby uvnitř sebe vytvořil galaxie. Pak sestoupí znovu o krok níž, takže se rozčlení ještě na další součásti spolutvoření (sub-Logy neboli Slunce), které opět navrhnou a projeví své vlastní představy o fyzické realitě do podoby bodů Vědomého Uvědomění, jimž my říkáme slunce-hvězdy a planety.

My nejsme přímo stvořeni tímto Jediným Nekonečným Stvořitelem ale spíše našimi vlastními Logy, sub-Logy a sub-sub-Logy a tak dále. Ovšem podle této perspektivy, i když jsme stvořeni ze stejného „těsta“ jako zbytek nekonečné tvorby, kterou započal Jediný Nekonečný Stvořitel, naši přímí stvořitelé pocházejí z různé součásti sub-Logu.

Pokračování seriálu vyjde za 4 dní …

Zdroj: suenee.cz

loading...

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.